Bakanlıklar ve Kamu Makamları

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/sectors-tbmm.jpg

Bakanlıklar ve Kamu Otoriteleri daha verimli, şeffaf, duyarlı ve vatandaş odaklı olmak için reformlar yapmaktadır. Kamu idareleri daha esnek ve performans odaklı hale gelmekte, planlama ve bütçelemelerinde ileriye dönük bir yaklaşım benimsemektedir. Sunulan süreç ve organizasyonel değişiklikler, giderek artan bir şekilde nihai performans sonuçlarına ve sunulan hizmetlerin kalitesine odaklanmaktadır. Kamu idareleri, esas olarak yeni pazarların yaratılmasına ve düzenlenmesine odaklanarak, bazı hizmetlerin doğrudan tedarikini ya dışarıdan sağlananlarla ya da özel sektör kuruluşlarıyla ortaklaşa olarak aşamalı olarak değiştirmiştir. Ayrıca, kamu sektörü istihdamı, daha esnek, bireyselleştirilmiş ve performansa dayalı uygulamaların seçici olarak getirilmesiyle önemli değişikliklere uğramıştır.

Dünya çapında büyüyen kamu sektörü reformları, öğrenilen dersler ve en iyi uygulamalardan oluşan bir havuz oluşturmaktadır. Bununla birlikte, modernleşmenin bağlama bağlı olduğu ve her bir reform parçasının kamu yönetimi sisteminin iç içe geçmiş tüm parçalarını etkileyeceği karmaşık ve sürekli bir süreç olarak tek tek ülkelerin ihtiyaçlarına ve koşullarına göre uyarlanması gerektiği açıkça kabul edilmektedir.

Sunulan hizmetler aşağıdaki temel kategorilere göre gruplandırılabilir:

 • Ulusal, bölgesel veya sektörel düzeyde hükümet geliştirme faaliyetlerinin formüle edilmesi, planlanması ve uygulanmasında kamu idaresini destekleyen Kalkınma Danışmanlığı Hizmetleri.
 • Kamu sektörü yapılarını, operasyonlarını ve prosedürlerini modernleştirmeyi ve daha vatandaş dostu hale getirmeyi amaçlayan Yönetim ve BİT Danışmanlık Hizmetleri.
  Geniş bir birikmiş uzmanlık ve bilgi birikimi havuzundan yararlanarak, her müşterinin özel ihtiyaçlarına dayalı çözümler sunmaktayız.

Bölgesel İdareler

Bölge İdaresi, geniş yetki ve sorumluluk alanına yansıyan ve altyapının geliştirilmesini ve su, sanitasyon, ulaşım altyapısı, kamusal alanlar, sağlık hizmetleri gibi hizmetlerin sağlanmasını içeren vatandaşların yaşam standartlarının iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır (eğitim hizmetleri vb). Ayrıca mekansal planlama, çevre koruma, istihdam, afet önleme ile ilgili konularda kilit role sahiptir. İyi yerel yönetişim, demokratik katılım, siyasi diyalog, sosyal uyum ve vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirebilecek ekonomik faydalar elde etmek için çok önemlidir. Avrupa ve küresel düzeyde değişen ekonomik, siyasi ve sosyal koşullar, daha etkin ve verimli olması gereken Bölgesel Yönetim rolünün değişmesine yol açmaktadır.

Bölge İdaresi birden fazla sorumluluk üstlenir ve geleneksel ve denetleyici rolünü aşan önemli kalkınma girişimleri ve operasyonları üstlenme fırsatı bulunurken, daha fazla katma değerli hizmet sunması ve daha fazla bilgi birikimine sahip olması gerekir.

Program ve projelerin etkin bir şekilde planlanması ve uygulanması için özel sektör ve sosyal ve ekonomik aktörlerle ve aynı zamanda aynı yerel yönetim organları arasında ortaklıklar geliştirmek, bölgesel/yerel kalkınma ve sosyal refahın sağlanmasındaki kilit noktalardan birini oluşturmaktadır.

PLANET Turkey, Bölgesel Yönetim alanındaki reformların değişimini, mevcut sosyo-ekonomik koşulları, yeni programlama döneminin fırsat ve gerekliliklerini ve bölgesel ve yerel yönetimlerin mevcut ihtiyaçlarını dikkate alarak, Bölgesel Yönetim operasyonlarının tamamını kapsayan hizmetleri sunmaya hazırdır.

Spesifik sektördeki hizmet portföyümüz, aşağıdaki kategorilerde gruplandırılabilen şirketin tüm hizmet kollarından hizmetleri içermektedir:

 • Stratejik – İş Planlaması
 • Yerel kalkınma programları
 • Organizasyonel Yeniden Yapılanma ve Operasyonel Yeniden Yapılanma
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Ulusal ve Avrupa kalkınma programlarından türetilen Yerel Yönetimlerin gelişimi için finansman kaynaklarının belirlenmesi
 • Kamu-Özel Ortaklıkları (PPP) projelerinin tasarımı ve yönetimi
 • Yeni finansal araçların kullanımı
 • Sürdürülebilir kentsel gelişim programlarının tasarımı ve uygulanması
 • Sosyal Ekonominin Gelişimi ve Sosyal Girişimcilik
 • Yeni teknolojilerin kullanılması
 • Entegre su kaynakları yönetimi
 • Enerji tasarrufu ve RES sistemlerini tanıtan tesisler
 • Entegre atık yönetimi
 • Gayrimenkul ve diğer katma değeri yüksek varlıkların kullanımı.
 • Yerel ekonomilere yardımcı olmak için birincil sektörde ve gıda endüstrisinde girişimlerin oluşturulması
https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’nin varlığı PLANET S.A.’nın (Planet Group’un en büyük üyesi; 1987 yılındaki kuruluşundan bu yana, ekonominin ve kamu sektörünün tüm sektörlerindeki müşterileri destekleyerek en büyük müdahalelerin, dönüşümlerin ve altyapı yatırımlarının bir parçası olmuştur) geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.