Uluslararası Bağışçılar

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/international-donors2.jpg

Kalkınma yardımı ve uzmanlık, dünya çapındaki birçok ülke için kaynak kısıtlamaları ve proje ve programları planlama, geliştirme ve uygulama kapasitesinin olmaması açısından özel bir önem kazanmıştır. Uluslararası bağışçılar ve kalkınma kuruluşları, çok çeşitli teknik ve idari olanaklarla birlikte finansal destek sağlayarak, gelişmekte olan ve gelişmemiş dünyanın sosyo-ekonomik ilerleme önündeki engelleri aşmalarına yardımcı olur.

Avrupa Birliği, dünyanın dört bir yanındaki ortak ülkelerle çalışan dünyanın önde gelen bağışçısıdır. Üye devletlerin kendileri AB bölgesel finansmanından (yani yapısal fonlardan) yararlanırken, AB Dış Yardımı, Avrupa vatandaşlarını ve AB sınırlarının ötesindeki ülkelerin istikrar ve refahını korumayı amaçlar ve AB ile ilişkilerine bağlı olarak beş kıtanın tüm ülkelerine bağışlar sunar.

AB’nin kalkınma politikası, iyi yönetişim ile insani ve ekonomik kalkınmayı teşvik ederek ve açlıkla mücadele ve doğal kaynakları koruma gibi evrensel meselelerle mücadele ederek dünya çapındaki ülkelere yardımcı olur. EuropeAid, her bölge ve ülkenin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir dizi finansal araç aracılığıyla yardım sağlar. Bu araçlar arasında, Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI), genişlemiş AB’nin doğrudan komşularını, tüm Avrupa komşusunun refahını, istikrarını ve güvenliğini sağlayabilecek somut eylemlerde bulunmaları için destekler.

PLANET Turkey, hizmet hatları ve sektör kapsamı genelinde, büyük ölçekli Teknik Yardım projeleri, Çerçeve Teknik Yardım projeleri, Donörlere Hizmet sağlanması ve büyük ölçekli Araştırma ve Yenilik projeleri dahil olmak üzere çok sayıda proje uygulamaktadır.

Teknik Yardımın (TA) sağlanmasına yönelik büyük ölçekli görevler, uluslararası bağışçılar (Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Asya Kalkınma Bankası, Afrika Kalkınma Bankası ve esas olarak Avrupa Komisyonu) tarafından finanse edilen çok disiplinli işbirliği projelerini ifade eder, bununla ilişkili olarak; hükümet, özel sektör, STK’lar ve vatandaş gruplarındaki paydaşlarla ortaklaşa çalışılır ve çoğunlukla şu başlıklar değerlendirilir: demokratik topluma ve piyasa ekonomisine geçiş için kurumsal güçlendirme ve kapasite geliştirme, kurumların güçlendirilmesine yardımcı olma , idari ve adli kapasite ve sivil toplum; Aday ülkelerin Yapısal Fonları yönetmeye hazırlanması, sürdürülebilir bir ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmaya yönelik genişleme ülkeleri arasında veya bu ülkeler ile AB ülkeleri arasında sınır ötesi işbirliğinin desteklenmesi; Ulaştırma, çevre ve ekonomik uyum yatırımları için bölgesel kalkınmanın desteklenmesi ve AB bölgesel fonlarının yönetilmesine yönelik yardım da dahil olmak üzere ilgili teknik yardım; insan sermayesinin geliştirilmesi ve sosyal dışlanmanın azaltılması için İnsan Kaynakları Geliştirme desteği.

Çerçeve Sözleşmeler (FWC’ler) biçimindeki kısa vadeli görevler, uluslararası bağışçılar (Dünya Bankası ve özellikle Avrupa Komisyonu) tarafından fonlardan yararlanan ülkelere, çoğunlukla teknik belgelerin hazırlanmasına yönelik hizmetler de dahil olmak üzere, birçok sektörde teknik yardım sağlanması anlamına gelir: Şartnameler, fizibilite çalışmaları, ihale değerlendirme, devlet kurumlarının kapasite geliştirme, proje ilerlemesinin teknik kontrolü, projelerin izlenmesi ve denetlenmesi.

Donörlere (Dünya Bankası ve esas olarak Avrupa Komisyonu) birden fazla Hizmet sağlanması için bireysel olarak ihale edilen projeler veya çerçeve sözleşmeler, politika tavsiyesi, teknik ve bilimsel yardım, hukuki danışmanlık, istatistiksel analizler yoluyla AB kurumlarının veya programlarının işleyişini sağlamayı amaçlamaktadır: Sektör veya pazar çalışmaları – anketler – analizler – etki değerlendirmeleri, değerlendirmeler, eğitim, iletişim – yaygınlaştırma ve tanıtım – kamuoyu analizi.

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’nin varlığı PLANET S.A.’nın (Planet Group’un en büyük üyesi; 1987 yılındaki kuruluşundan bu yana, ekonominin ve kamu sektörünün tüm sektörlerindeki müşterileri destekleyerek en büyük müdahalelerin, dönüşümlerin ve altyapı yatırımlarının bir parçası olmuştur) geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.